۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه
هنوزم
با اينکه دارن سياهپوشا، از توی شط کوچه ها جمع ميکنن ستاره های پر پر رو
با اينکه دارن عزادرا، از زير آوار و جنون، در ميارن کفترای خاکستر رو
با اينکه بوی تفتيش و خون، پيچيده توی قصه ها،
با اينکه صدای انفجار، مرثيه خونه همه جا، همه جا، همه جا
هنوزم، ميشه قربانی اين وحشت منحوس نشد
هنوزم، ميشه تسليم شب و اسير کابوس نشد
ميشه باز سنگر از ترانه ساخت و به قرق سر نسپرد
هنوزم، ميشه عاشق شد و از ستاره مأ يوس نشد
با اينکه داس دلهره، گردن اين دقيقه ها رو ميشمره
با اينکه آيينه از، شب و گريه پره
با اينکه تو ماهتاب و آب، صدای کوچ است و شتاب
با اينکه تو پستوی ذهن همه کس، رد گريز و قفس، قفس، قفس

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

کاستی های فوتبال ما
از قافله فوتبال دنيا جا مونديم درست مثل خيلی از موارد ديگر که در اين مقال جای
پرداختن بهشون نيست. فوتبال در همين ده پانزده سال اخير حسابی پيشرفت کرده،
به شکلی که اگر بطور مثال بازی هر تيم خوب دنيا را با ده سال پيش همان تيم
مقايسه کنيم، اين پيشرفتها فوق العاده محسوس و مشهود است.
سرعت فردی و تيمی يکی از اين موارد است که در فوتبال ايران به آن بی توجهی شده
و بدون اين مهمترين مولفه در فوتبال روز جهان ره به جايی نخواهيم برد. حتی فوتبال
کند و تنبل ا عراب خليج فارس هم در اين مورد متحو ل شده و سرعت تيمی بهتری از
تيمهای ما دارند (البته تا وقتی که هنوز گل نزده اند). استفاده نا بجا از تکنيک فردی، که
بايد گره گشای بن بست های تاکتيکی باشد، موجب اخلال در سرعت انتقال توپ و
جايگيری دفاع تيم حريف ميشود که اين استفاده نابجا از تکنيک فردی از آفات اصلی
سرعت تيمی در تيمهای کشورمان محسوب ميشود. بازی با سر پايين از ديگر آفات
سرعت تيمی است که متاسفانه در فوتبال حرفه ای ايران هنوز از اين دست بازيکنان
کم نيستند. اين بازيکنان باعث از دست رفتن موقعيتهای خوب بدست آمده توسط
همبازيان شده و بازی بدون توپ در تيم را تضعيف مينمايند. بازی تکضرب در حملات
و بخصوص ضد حملات از مهمترين عوامل اجرای سرعت تيمی است که نياز به
هماهنگی و درک متقابل بازيکنان، سرعت فردی، بازی بدون توپ و حمايت از
بازيکن صاحب توپ دارد. البته انجام اين موارد نياز به امادگی بدنی و ذهنی و
طراحی تمرينات هدفدار توسط مربيان علم گرا و متفکّر دارد. ادامه اين سخن را در
پستهای بعد تعقيب کنيد.


کاستی های فوتبال ما
از قافله فوتبال دنيا جا مونديم درست مثل خيلی از موارد ديگر که در اين مقال جای
پرداختن بهشون نيست. فوتبال در همين ده پانزده سال اخير حسابی پيشرفت کرده،
به شکلی که اگر بطور مثال بازی هر تيم خوب دنيا را با ده سال پيش همان تيم
مقايسه کنيم، اين پيشرفتها فوق العاده محسوس و مشهود است.
سرعت فردی و تيمی يکی از اين موارد است که در فوتبال ايران به آن بی توجهی شده
و بدون اين مهمترين مولفه در فوتبال روز جهان ره به جايی نخواهيم برد. حتی فوتبال
کند و تنبل ا عراب خليج فارس هم در اين مورد متحو ل شده و سرعت تيمی بهتری از
تيمهای ما دارند (البته تا وقتی که هنوز گل نزده اند). استفاده نا بجا از تکنيک فردی، که
بايد گره گشای بن بست های تاکتيکی باشد، موجب اخلال در سرعت انتقال توپ و
جايگيری دفاع تيم حريف ميشود که اين استفاده نابجا از تکنيک فردی از آفات اصلی
سرعت تيمی در تيمهای کشورمان محسوب ميشود. بازی با سر پايين از ديگر آفات
سرعت تيمی است که متاسفانه در فوتبال حرفه ای ايران هنوز از اين دست بازيکنان
کم نيستند. اين بازيکنان باعث از دست رفتن موقعيتهای خوب بدست آمده توسط
همبازيان شده و بازی بدون توپ در تيم را تضعيف مينمايند. بازی تکضرب در حملات
و بخصوص ضد حملات از مهمترين عوامل اجرای سرعت تيمی است که نياز به
هماهنگی و درک متقابل بازيکنان، سرعت فردی، بازی بدون توپ و حمايت از
بازيکن صاحب توپ دارد. البته انجام اين موارد نياز به امادگی بدنی و ذهنی و
طراحی تمرينات هدفدار توسط مربيان علم گرا و متفکّر دارد. ادامه اين سخن را در
پستهای بعد تعقيب کنيد.

۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبهفوتبال و باز هم حال گيری
ديديد چه گندی زدن!!! عربها تو تهران تحقيرمون کردن،
ديديد گفتم يک شوت ساده هم نميتونن بزنن. بازی 1-1 مساوی شده
حريف کرنر داره ميزنه، فقط پنج يا شش نفر تو محوطه جريمه خودی
برگشتن برای دفاع کردن.ميتونين تو يو تيوب ببينين.
مربی عزيز يه چيزی تو مايه های مرباست.
داريم ميبازيم از ترس انتقاد خبرنگار و کارشناس ها تعويض سوم هم نکرد.
ديدين چه جوری انداختنش بيرون؟ واقعا ترسوها دو بار ميميرند.
احتمالا وقتی تمرين شوتزنی ميکنند نفری ده،دوازده تا شوت ساده ميزنّند
و به خيال خودشون شوتزنی بلدند. بازی بدون توپ که در حد صفر.
آقای مربا در برابر تيم بلند قد عربستان هر چی بازيکن قد کوتاه داشت ريخته
بود تو زمين. مهدوی کيا، کعبی،اشجاری، غلامرضا رضا يی. در فوتبال امروز دنيا
کدام تيم چهار بازيکن قد کوتاه اونهم دو نفراز آنها دفاع رو در برابر يک تيم
بلند قد به زمين ميفرستد.
چرا برهانی جوان با بيست گل زده بايد از منزل بازی را نگاه کند و هاشميان کند
و نا آماده که چند ساله نتونسته بطور پياپی چند گل بزنه بايد فيکس بازی کنه.
چرا بازی تو آزادی با دو هافبک دفاعی؟ و چرا ها و چراهای ديگر.
(منابع: عکس از حسن سربخشيان)

۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبهزبان پارسی(به قول اعراب فارسی) را پاس
نمی داشتين چی می شد؟
سالهای غربت نشينی ما هم داره دو رقمی ميشه يا شده کاری ندارم ولی
اينو ميدونم تو اين فاصله کوتاه زبان شيرين پارسی سه قلو زاييده، حتمأ ميپرسيد
چطور؟
خوب شنيده بوديم زبانها پويا و زايا هستند و بطور مستمر کلمات و واژگان جديد
به گنجينه خود می افزايند ولی متاسفانه بعضی از اين کلمات تازه به دنيا آمده
به شکلی اسفناک مهر حرمزادگی بر جبين دارند.
کلمات عجيب و غريبی به گوش آدم می خورند که مگو و مپرس. افرادی که از اين
لغات استفاده ميکنند چند دسته هستند. يک عده تحصيل کرده فرنگ حالا از روی
عمد يا سهو لغات آلمانی، انگليسی، فرانسوی استفاده ميکنند. يک عده از اين
موجودات پشمناک يا بادمجان دور قاب چين کلمات عربی ای استفاده ميکنند
که اگر از ا عراب هم بپرسيد نميدونند يعنی چی.
اين آقای م ش نيا هر فيلمی بازی ميکنه اين لغت تهوع آور "ضر س قاطع"
(زرت قاطع هم شد لغت؟)رو اشاعه ميده، اون يکی ف ح مجری دستمال بدست
دائم ميگه" ذو جناحين يا ذو وجهتين".رييس مجلسشون از داش باقرش ايراد ميگيره
کلمات انگليسی بکار ميبره، در حالی که خودش بجای فارسی، عربی اونم از نوع
مادرزادش حرف ميزنه. يارو تو تلويزيون ميخواد بگه فدراسيون کاراته سوت ميزنه
به جای تلفظ سين فدراسيون، انگار که داره نماز ميخونه.
يکی ديگه تازه سر از تخم در آورده معلوم از دهاتشون هنوز پاشو بيرون نگذاشته
راه به راه لغات انگليسی رو با تلفظ غلط بکار ميبره يعنی ما هم باسواديم يا خارج
تحصيل کرديم. خانوم دکتر داروساز داشت صحبت ميکرد خيلی باسواد بود ولی
اصطلاحات علمی رو که به انگليسی ميگفت بجای تلفظ انگليسی با تلفظ فارسی
ميگفت، معلوم بود فقط تو کتاب ديده، خوب مجبوری مگه معادل فارسيش رو بگو. فکر
ميکنّند اگه لغات بيگانه استفاده کنّند نشانه سواد و دانش است.

۱۳۸۷ بهمن ۲۶, شنبهحکايت فوتبال ما
اين فوتبال هم شده سوهان روح ما، هر چی هم ميخواهيم بيخيالش بشيم،
نميشه که نميشه،هرچی نگاه ميکنيم چيز بدرد بخوری نميبينيم تو بازی تيمهاو
بازيکنان وطنی، در حقيقت هر چی سطح اول فوتبال دنيا بالاتر ميره ما هم پايين تر ميريم،
سال به سال دريغ از پارسال. باور کنين اين پولی که به اين بازيکنان پرداخت ميشه، فقط دور ريختن
پول مردم بد بخت ايران است و بس، يه تعداد بازيکن تنبل که بجای سختکوشی و هوش و استعداد،
به محض عقد اولين قرارداد بجای تلاش برای پيشرفت راه می افتند دنبال تفريح و ماشين بازی و
خنديدن به ريش ملّت. نه بويی از ورزش حرفه ای و زندگی کردن به سبک ورزشکار حرفه ای بردن نه
بازی فوتبال. اين چيزی که به اسم فوتبال به نمايش ميگذارن در مقايسه با فوتبال روز دنيا يه
چيزی است تو رديف توپ بازی.البته يه تعداد انگشت شماری آنهم فقط به تعداد انگشتهای
يک دست را شايد بتوان فوتباليست ناميد. به نظر من، بيشتر بازيکنان ما شايد بيست
درصد(البته با خوش بينی) از فوتبال رو ياد گرفتند. اکثراً در استپ کردن که از ابتدايی ترين اصول
فوتبال است ضعف مشهود دارند، شايد در هر تيم دو نفر هم انواع
شوتزنی(روی پا، بغل پا از داخل و خارج، نوک پا در مواقع خاص، شوت چکشی، قدرتی، چيپ)
صحيح رو بلد نيستند، طرف پاهاش قدرت ندارند يک شوت محکم بزنند، تو تيم ملی هم بازی ميکند.
حتی لژيونر ها هم هيچکدام شش دانگ نيستند.البته با چهار دانگ بازيکن بودن هم ميتوان
پيشرفت کرد که نمونه مشهود آن علی دايی بود،ولی بايد فاکتور های اصلی که امادگی بدنی و
استقامت بدنی و هوش و درک فوتبالی و کمی تکنيک را دارا بود. در پستهای بعد به کنکاش
بيشتر در اين مورد خواهم پرداخت.

۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه


غضنفر
آقا از دست اين غضنفر ها خلاصی نداريم هر جای دنيا هم که بريم باز به پستمون ميخورن.
اين غضنفر قصه ما هم از اون هشت سيلندراشه، بچه بدی نيست فقط گاهی بد جوری ميره
رو اعصاب آدم. خونه اش که ميری چايی برات مياره که جای پاسبون سرلشگر ديده، حالا اونش هيچی
می خوری از مزش حالت بهم می خوره. بهش ميگم باز چايی مونده رو گرم کردی
ميگه مال صبحه حيف بود دور بريزم خوب چايی چايی ديجه. حالا من مطمئنم اين چايی مال ديشب بوده فقط
من موندم اين که به جای استکان با پارچ چايی ميخوره چه جوری چايی اضافه مياره که بعد گرمش کنه؟
با خودم گفتم بايد ته و توی اين قضيه رو در بيارم. خلاصه دفعه بعدش پشت سرش رفتم تو آشپزخونه
ديدم آب جوش مياره ميريزه رو تفاله چايی های ته قوری بعد چاييو ميآره جلو ما ميگذاره. من نميدونم با
چس خوری کردن اينا فکر ميکنن به کجا ميخوان برسن.حالا بخشی از قضيه به کون گشادی طرف هم بستگی داره.
آقا اين غضنفرا وقتی پای پول وسط بياد جای 3 تا تراکتور هم کار ميکنن ولی اگه يه کار عادی پيش بياد که به پول
و حقوق ربط نداشته باشه تازه ميفهمی تنبلی يعنی چی. باقی قضايا بمونه برای بعد.

۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه


ما هم آره
به يارو گفتم واسه منم يکی بزن(انگاری بقاليه)،گفت چی بزنم، گفتم بلاگ ديگه،
مثل اينا که برق ميگيرتشون ميگه: انگيزت چيه،انگاری که جای اونو رفيقاشو دارم تنگ ميکنم
يا بهم نميخوره تو اين باغها باشم ، ميگم همينجوری هر ننه قمری زده ما هم اره،
ميگه خوب راجع به چی ميخوای بنويسی؟
ميگم راجع به هر چی که دل تنگم ميخواد، ميگه خوب اسمش؟ ميگم خوب بگذار ممل آمريکا يی
اگه مملش نيستم امريکاييش که هستم.فيلمش رو که چند(شش يا هفت) باری ديديم خوب شايد
مشتری (نه خواننده، چون دکونه) جذب کنه. گفت باشه داداش و رفت.
خلاصه شبش ديدم نامه دارم اونم از نوع الکترنيکيش، از طرف يارو بود نوشته بود
وبلاگت، گفتم بابا اين ديگه چه دکونيه، که به اين سرعت زده، امروزم کرکره رو زدم بالا
تا چه پيش آيد و که را خوش آيد.